Share
Zaplet 11 | Najave predstava – “Istina”, Gradsko pozorište Jazavac

Zaplet 11 | Najave predstava – “Istina”, Gradsko pozorište Jazavac

Premijernim izvođenjem predstave “Istina”, po tekstu francuskog pisca Floriana Zelera i u režiji Željka Stjepanovića, 19. oktobra u Gradskom pozorištu “Jazavac” pod sloganom “U glavu” počeće 11. izdanje Međunarodnog festivala glumca “Zaplet”. U predstavi domaćina, koja tradicionalno otvara festival i igra van takmičarske konkurencije, glume Ljubiša Savanović, Dragana Marić, Aleksandra Spasojević i Željko Stjepanović.

Glu­mac i re­ži­ser Želj­ko Stje­pa­no­vić, ko­me je ovo če­tvr­ta re­ži­ja u Grad­skom po­zo­ri­štu “Ja­za­vac”, is­ta­kao je da mu je dra­go što će ima­ti pri­li­ku da se pu­bli­ci pred­sta­vi jed­nim ova­kvim ko­ma­dom i kao re­ži­ser i kao glu­mac, i da je po­seb­no uz­bu­đen jer ova pred­sta­va otva­ra ovo­go­di­šnji “Za­plet”.

“Ovo je moja četvrta režija u ‘Jazavcu’ i druga glumačka predstava. Od početka njihovog rada ja podržavam ovo pozorište, jer je ono velika stvar za Banjaluku. Izuzetno mi je drago da je pozorište ‘Jazavac’ sve ove godine uspjelo da opstane i da iz godine u godinu imaju bolje predstave i prave bolji festival, pa se nadam da će i ova premijera biti na tom tragu”, istakao je Stjepanović.

“Pi­sac ko­ma­da je Flo­ri­jan Ze­ler, fran­cu­ski pi­sac mla­đe ge­ne­ra­ci­je. Su­štin­ski se ne go­vo­ri o isti­ni, ne­go o la­ži, o la­ži u brač­nim od­no­si­ma, što je bli­sko ljud­skom ro­du. To je uni­ver­zal­na te­ma ko­ja se ti­če svih nas i pu­bli­ka će mo­ći da se pre­po­zna. Ze­ler je osje­tio pri­li­ku, ka­ko se sve vi­še i vi­še la­že, da se do­la­zi do te­re­na za ko­me­di­ju. Na kra­ju do­bi­ja­mo vr­snu ko­me­di­ju, pa­met­no na­pi­sa­nu i či­ni mi se da će pu­bli­ka da uži­va” – na­veo je Stje­pa­no­vić, ko­ji ta­ko­đe igra u ko­ma­du.

“Ovaj ko­mad je igran u či­ta­voj Evro­pi, a pr­vi put se igra u BiH. Ko­mad go­vo­ri o če­ti­ri li­ka, ba­vi se te­mom isti­ne i la­ži i šta sve te na­še ma­le i ve­li­ke la­ži vu­ku za so­bom. U pi­ta­nju je ko­me­di­ja” – re­kao je glu­mac Lju­bi­ša Sa­va­no­vić, ko­ji će igra­ti jed­nu od ulo­ga u pred­sta­vi.

Glumica Aleksandra Spasojević, inače glumica Dječijeg pozorišta Republike Srpske i stalna saradnica Gradskog pozorišta “Jazavac”, navela je da joj je i ovaj put čast što će igrati u predstavi ovog pozorišta, te da je “Zaplet” jedan od događaja koje svake godine sa nestrpljenjem očekuje u Banjaluci.

“Drago mi je što ću sada biti dio ovog festivala i na sceni, jer naša premijera otvara ‘Zaplet’”.

Činjenicu da će se u ovoj predstavi svi pronaći, naglasila je još jednom i glumica predstave Aleksandra Spasojević.

„Svi smo nekada lagali, ali koliko te laži mogu odrediti naše životne puteve, na to će predstava odgovoriti.“

U predstavi je još jedan debitant, a to je Đorđe Vranješ, koji je radio produkciju, a koji će ovom predstavom raditi svoj diplomski rad na Akademiji umjetnosti u Banjaluci. Na taj način GP Jazavac ponovo je dalo dodatni prostor mladim, talentovanim ljudima.

“Producentu Đorđu Vranješu ova predstava je diplomski rad koji priprema na Akademiji umjetnosti u Banjaluci, pa i u toj liniji pokušavamo istrajati i da svi oni ljudi koji se bave pozorištom i na neki način prije ili kasnije ulaze u svijet pozorišta, dobiju šansu u „Jazavcu“ – dodao je Savanović.

Scenografiju predstave potpisuje Dragana Purković Macan, dok se Bojana Mutić prvi put predstavlja kao kostimograf. O samom iskustvu rada na ovoj predstavi rekla je kako je zahvalna na prilici da radi ono što voli, a s obzirom na to da je prvi put u ulozi kostimografa, utoliko joj je i zahtjevnije bilo raditi na tome.

„Ovo je prvi put da sam u ulozi kostimografa i utoliko je moja uloga zahtjevnija. Pošto je predstava negdje između drame i komedije, u nekoj sivoj zoni, tako su i kostimi ograničeni na sivu paletu boja sa crnim elementima. To dodatno otežava činjenica da su svi glumci stalno istovremeno na sceni, tako da je vrlo važno da kostimi budu funkcionalni, ne samo pojedinačno, nego da su svi stalno, zajedno i neprekidno uklopljeni između sebe kao puzle“, objasnila je kostimograf Bojana Mutić.

Međunarodni festival glumca Zaplet 11
U GLAVU

Subota, 19.10. u 20h
Florian Zeller
ISTINA – premijera
Gradsko pozorište Jazavac

Reditelj: Željko Stjepanović
Prevodilac: Ivana Stjepanović
Scenografkinja: Dragana Purković Macan
Kostimografkinja: Bojana Mutić

Igraju: Ljubiša Savanović, Dragana Marić, Aleksandra Spasojević, Željko Stjepanović

Izvori: Glas Srpske | Buka | Srpska Info | Nezavisne